Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Asc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Цветкова, Мариета, авт . 1994. Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч. Проблеми на българската разговорна реч 2. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 41-47.
Цветкова, Мариета, авт . 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–17.
Цветкова, Мариета, авт . 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Цанков, Кирил, авт . 1998. Езикова култура. Велико Търново: Абагар.
Цанков, Кирил, авт . 1988. Речев етикет. София: Народна просвета.
Цанков, Кирил, авт . 1994. Социолингвистика и речев етикет. Велико Търново: Знак ’94.
Цанева, Еля, авт . 1987. Етнополитически елементи на българското народностно самосъзнание през {ХV} – началото на {ХVІІІ} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–117.
Цанева, Еля, авт . 1987. Етнополитически елементи на българското народностно самосъзнание през ХV – началото на ХVІІІ в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108-117.
Цанева, Милена, авт . 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч 6. (Българска Реч). 13–15.
Цанева, Нина, авт . 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол m{ít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 57–59.
Цанев, Цанко, Мария Тихова & Дочка Владимирова-Аладжoва, авт-ри . 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХVІІІ}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–114.
Цанев, Цанко, Мария Тихова & Дочка Владимирова-Аладжoва, авт-ри . 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–114.
Цанев, Цанко, авт . 1986. Принос в старобългаристиката. Шуменска заря 182. (Шуменска Заря). 3.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1987. Об особенностях выражения отрицания во Врачанском евангелии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–22.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1987. Об особенностях выражения отрицания во Врачанском евангелии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15-22.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1981. Общеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 48-54.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1981. Общеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 48–54.
Х
Хърков, Стефан, авт . 2003. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–107.
Хутянова, Яна, авт . 1984. Шимон Ондруш на шестдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 130–131.
Хунг, Буй Манх, авт . 1995. Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 32–40.
Хрусанова, Весела, авт . 1988. Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 134–144.