Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор [ Заглавие(Asc)] Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
У
Цветкова, Мариета, авт . 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Употреба на времена и наклонения в изречението. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 444-449. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Благоева, Диана, авт . 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–21.
Рупчев, Георги, авт . 1982. Уморени от чудото : Стихове. Пловдив: Христо Г. Данов.
Лепахин, Валерий, авт . 1992. Умное делание (О содержании и границах понятия «исихазм»). Le Messager / Вестник русского христианского движения(164). ( Le Messager / Вестник Русского Христианского Движения). 5-32.
Влахова, Радка, авт . 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
Димова, Ана, авт . 2000. Увод в теорията на превода. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Бояджиев, Живко, авт . 2007. Увод в общото езикознание. София: Парадигма.
Бояджиев, Живко, авт . 1995. Увод в езикознанието. Пловдив: Христо Г. Данов.
Русинов, Русин, авт . 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Т
Радева, Василка, авт . 2000. Търпим или търпелив. Българска реч 6. (Българска Реч). 40–41.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2008. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 1. Месец септември. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2013. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 11. Месец юли. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2009. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 3. Месец ноември. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2010. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 5. Месец януари. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.