Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Asc)] Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
Journal Article
Митринов, Георги, авт . 2004. Фонетични особености в говора на с. Виево, Смолянско. Българска реч 10. (Българска Реч). 51–54.
Велева, Маргарита & Йорданка Шопова, авт-ри . 1986. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–30.
Шопова, Йорданка & Маргарита Велева, авт-ри . 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
Чекова, Илияна, авт . 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет По Славянски Филологии). 59–129.
Денкова, Лидия, авт . 1993. Философски аспекти на християнската любов в средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 81–97.
Бъчваров, Михаил & Николай Кочев, авт-ри . 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–122.
Драгоjловиħ, Д., авт . 1976. Филозофске антологиjе и флорилегиjи у староj српскоj књижевности. Књижевна историjа 34. (Књижевна Историjа). 199–247.
Бъчваров, Янко, авт . 1987. Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 93–94.
Белобров, О. А, авт . 1981. Физиолог. Памятники литературы древней Руси: ХІІІ век. (Памятники Литературы Древней Руси: Хііі Век). 473-485, 612-614. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/''Pamyatniki_literatury_Drevney_Rusi''/_''PLDR''.html.
Павлова, Румяна & Събка Богданова, авт-ри . 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 96–97.
Павлова, Румяна, авт . 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
Димитрова, Мариана, авт . 1998. Утринната служба във византийските музикални ръкописи от {ХІV} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–20.
Муталимова, Муминат, авт . 1985. Уточняющие слова в староболгарских и старобелорусских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–78.
Мавродинова, Лиляна, авт . 2000. Уточнения и разкрития в средновековната живопис по българските земи. Кирило-Методиевски студии 17. (Кирило-Методиевски Студии). 474–483.
Добрева, Елка, авт . 2002. „Устремявам се надолу“ в медийния дискурс. Българска реч 8. (Българска Реч). 14–19.
Янисова, Христина, авт . 2010. Устойчивото словосъчетание «τα έχω» - значения и употреба в съвременния гръцки език. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“. (Годишник На Департамент „Чужди Езици И Литератури“). http://ebox.nbu.bg/cel2/cult07.html.
Николова, Светлина, авт . 2001. Установяването на датите за честване на св. Наум Охридски и архиепископ Йоасаф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 5–30.