Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
X
Добрев, Иван, авт . 2004. XIV век – класицизъм или пракрити. В , Преводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003), 17-26. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите: Доклади От Международната Конференция (София, 26-28 Юни 2003). София: Горекс прес.
Б
Добрев, Иван, авт . 1990. Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. В , Христоматия по съвременен български език, 10-28. (Христоматия По Съвременен Български Език). Благоевград.
В
Добрев, Иван, авт . 1969. В защита на глаголическите писмена. Български език 19(3). (Български Език). 241-246.
Добрев, Иван, авт . 2001. Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски. Българска реч 7. (Българска Реч). 60–61.
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
Г
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Д
Добрев, Иван, авт . 1985. Добруджански надписи. В , КМЕ, vol. 1, 601-604. (Кме).
Е
Мирчев, Кирил & Иван Добрев, авт-ри . 1985. Евангелие. В , КМЕ, vol. 1, 631–645. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван, авт . 2003. Евангелие. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 151–152. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Добрев, Иван & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1985. Епиграфика старобългарска. В , КМЕ, vol. 1, 662-677. (Кме). София: БАН.
Ж
Добрев, Иван, Татяна Славова & Мая Байрамова, авт-ри . 1997. Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В , Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски, 192−195. (Вечният Монах. 1050 Години От Успението На Св. Иван Рилски).
З
Добрев, Иван, авт . 1976. За александрийското и моравско-панонското летоброене и за някои дати в старата славянска писменост. Годишник на Софийския университет, ФСлФ 69(2). (Годишник На Софийския Университет, Фслф). 121-174.
К
Добрев, Иван, авт . 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В , Славянска палеография и дипломатика, vol. 1, 153-165. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
Добрев, Иван, авт . 2002. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26(3). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–12.
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , КМЕ, vol. 2, 301-316. (Кме). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Добрев, Иван, авт . 1985. Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886–893). В , Изследвания по кирилометодиевистика, 129–160. (Изследвания По Кирилометодиевистика).
Добрев, Иван, авт . 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
М
Добрев, Иван, авт . 1982. Морфологична значимост на дългите степени на основната гласна. В , Старобългарска граматика: Теория на основите. (Старобългарска Граматика: Теория На Основите). София: Наука и изкуство.
Добрев, Иван, авт . 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–14.
Н
Добрев, Иван, авт . 2004. Новооткритият надпис за цар Самуил и събитията в 1014 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28(3). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–24.
П
Добрев, Иван, авт . 1971. Палимпсестовите части на Зографското евангелие. В , Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му, 157-164. (Константин-Кирил Философ. Доклади От Симпозиума, Посветен На 1100-Годишнината От Смъртта Му). София.