Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
Книга
Добрев, Иван, авт . 2007. Свети Иван Рилски. Altbulgarische Studien. Том 1. (Altbulgarische Studien). Linz: Slavia Verlag.
Второ издание, 1996
Book Chapter
Добрев, Иван, авт . 2004. XIV век – класицизъм или пракрити. В , Преводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003), 17-26. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите: Доклади От Международната Конференция (София, 26-28 Юни 2003). София: Горекс прес.
Добрев, Иван, авт . 1990. Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. В , Христоматия по съвременен български език, 10-28. (Христоматия По Съвременен Български Език). Благоевград.
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Добрев, Иван, авт . 1985. Добруджански надписи. В , КМЕ, vol. 1, 601-604. (Кме).
Добрев, Иван, авт . 2003. Евангелие. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 151–152. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Мирчев, Кирил & Иван Добрев, авт-ри . 1985. Евангелие. В , КМЕ, vol. 1, 631–645. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1985. Епиграфика старобългарска. В , КМЕ, vol. 1, 662-677. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван, Татяна Славова & Мая Байрамова, авт-ри . 1997. Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В , Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски, 192−195. (Вечният Монах. 1050 Години От Успението На Св. Иван Рилски).
Добрев, Иван, авт . 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В , Славянска палеография и дипломатика, vol. 1, 153-165. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , КМЕ, vol. 2, 301-316. (Кме). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Добрев, Иван, авт . 1985. Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886–893). В , Изследвания по кирилометодиевистика, 129–160. (Изследвания По Кирилометодиевистика).
Добрев, Иван, авт . 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Добрев, Иван, авт . 1982. Морфологична значимост на дългите степени на основната гласна. В , Старобългарска граматика: Теория на основите. (Старобългарска Граматика: Теория На Основите). София: Наука и изкуство.
Добрев, Иван, авт . 1971. Палимпсестовите части на Зографското евангелие. В , Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му, 157-164. (Константин-Кирил Философ. Доклади От Симпозиума, Посветен На 1100-Годишнината От Смъртта Му). София.
Добрев, Иван, авт . 1992. Цяровете на св. Козва. В , Стара българска литература. Естествознание, vol. 5, 270. (Стара Българска Литература. Естествознание). София: Български писател.
Journal Article
Добрев, Иван, авт . 1981. Агиографската реформа на Симеон Метафраст и съставът на Супрасълския сборник. Старобългарска литература 10. (Старобългарска Литература).