Вие сте тук

Библиография

Експортирай 89 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: First Letter Of Last Name е Ц  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х [Ц] Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
Ц
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1987. Об особенностях выражения отрицания во Врачанском евангелии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–22.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1981. Общеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 48–54.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1987. Об особенностях выражения отрицания во Врачанском евангелии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15-22.
Цакалиди, Татьяна Г, авт . 1981. Общеотрицательные конструкции в древнеболгарских текстах Евангелия-тетра Х–ХІ вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 48-54.
Цанев, Цанко, Мария Тихова & Дочка Владимирова-Аладжoва, авт-ри . 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХVІІІ}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–114.
Цанев, Цанко, авт . 1986. Принос в старобългаристиката. Шуменска заря 182. (Шуменска Заря). 3.
Цанев, Цанко, Мария Тихова & Дочка Владимирова-Аладжoва, авт-ри . 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–114.
Цанева, Нина, авт . 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол m{ít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 57–59.
Цанева, Милена, авт . 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч 6. (Българска Реч). 13–15.
Цанева, Еля, авт . 1987. Етнополитически елементи на българското народностно самосъзнание през {ХV} – началото на {ХVІІІ} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–117.
Цанева, Еля, авт . 1987. Етнополитически елементи на българското народностно самосъзнание през ХV – началото на ХVІІІ в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108-117.
Цанков, Кирил, авт . 1998. Езикова култура. Велико Търново: Абагар.
Цанков, Кирил, авт . 1994. Социолингвистика и речев етикет. Велико Търново: Знак ’94.
Цанков, Кирил, авт . 1988. Речев етикет. София: Народна просвета.
Цветкова, Мариета, авт . 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–17.
Цветкова, Мариета, авт . 1998. Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане. Проблеми на българската разговорна реч 4. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 158-164.
Цветкова, Мариета, авт . 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.
Цветкова, Мариета, авт . 1994. Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч. Проблеми на българската разговорна реч 2. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 41-47.
Цветкова-Глазер, А., авт . 2015. Св. Григорий Назиански (Богослов) - Слова, Стихове, Писма; Учение - Богопознание, Св. троица, Христология. В , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 190-200. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).
Цветкова-Глазер, А., авт . 2015. Св. Йоан Златоуст. В , Патрология. Раннохристиянски автори и произведения, 162-172. (Патрология. Раннохристиянски Автори И Произведения).