Вие сте тук

Библиография

Експортирай 52 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
Филтри: First Letter Of Title е Х  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф [Х] Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Покажи всички]
Х
Трифонова, Йорданка, Валентин Гешев, Искра Ангелова, Елисавета Бояджиева, Виолета Милева, Вяра Малджиева, Маргарита Виларова & Ришард Михалик, авт-ри . 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 113–128.
Солнцева-Накова, Екатерина, авт . 2004. Х международна конференция по русистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 149.
Воборжил, Ладислав, авт . 2004. ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 29. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 147–148.
Шалер, Хелмут, авт . 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 234–235.
Шалер, Хелмут, авт . 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics XIII. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 234–235.
Малджиева, Вяра, авт . 1990. Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 212–217.
Милева, Виолета, авт . 1980. Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 49–52.
Димитрова-Тодорова, Лиляна, авт . 1988. Хенрик Борек (1929–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120.
Шиваров, Николай, авт . 2005. Херменевтика на Стария завет. София: Нов български университет.
М., Живојиновић, авт . 1994. Хиландарски и Евергетидски типик. Подударности и разлике. В , Зборник радова Византолошког института, vol. 33, 85–101. (Зборник Радова Византолошког Института).
Матеич, Предраг, авт . 2012. Хилендарската научна библиотека и България – 40 години сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–17.
Иванова, Климентина, авт . 2005. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.. В , България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София, 313-327. (България И Сърбия В Контекста На Византийската Цивилизация. Сборник Статии От Българо-Сръбски Симпозиум 14-16 Септември 2003, София). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Попов, Георги, авт . 2003. Химнография старобългарска през {IX-X} в.. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 400–414. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Попов, Георги, авт . 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В , Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη, 31–43. (Βυζαντινο-Σλαβικά Σπαράγματα. Χαριστήριος Τόμος Στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη). Θεσσαλονίκη.
Йовчева, Мария, авт . 2016. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. В , Сребърният век: нови открития. Посвещава се на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.), 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.), 183-201. (Сребърният Век: Нови Открития. Посвещава Се На 780 Години От Възстановяването На Българската Патриаршия (1235 Г.), 640 Години От Интронизацията На Патриарх Евтимий (1375 Г.), 600 Години От Интронизацията За Киевски Митрополит На Григорий Цамблак (1415 Г.). София: ИК "Гутенберг".
Гергова, Емилия, авт . 1996. Химнографските произведения за западнобългарските анахорети като белег за култа към тях. В , Свети места на Балканите, 31-37. (Свети Места На Балканите). Благоевград.
Попов, Георги, авт . 2000. Химнографското наследство на св.Климент Охридски. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 42–49.
Попов, Георги, авт . 2001. Химнографското творчество на Кирило-Методиевите ученици. Богословска мисъл 6. (Богословска Мисъл). 5–20.
Попов, Георги, авт . 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.
Цветкова, Мариета, авт . 1998. Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане. Проблеми на българската разговорна реч 4. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 158-164.