You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Х
Попов, Георги. 2000. Химнографското наследство на св.Климент Охридски. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 42–49.
Попов, Георги. 2001. Химнографското творчество на Кирило-Методиевите ученици. Богословска мисъл 6. (Богословска Мисъл). 5–20.
Попов, Георги. 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.
Цветкова, Мариета. 1998. Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване – цели, средства, възприемане. Проблеми на българската разговорна реч 4. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 158-164.
Бояджиев, Борис. 1984. Хипотаксис и адективация във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–28.
Божанкова, Ренета. 2013. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Андрейчин, Любомир. 1998. Христо Ботев. Българска реч 4. (Българска Реч). 7–9.
Милтенова, Анисава. 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–90.
Велчева, Боряна. 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч 12. (Българска Реч). 5–8.
Бабић, Гордана. 1966. Христолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква. Зборник за ликовне уметности 2. (Зборник За Ликовне Уметности). 11–49.
Александрова, Ренета. 2003. Христоматии старобългарски. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 442–452. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство „Марин Дринов“.
Николова, С. 2003. Хроника. In , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 547-548. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Николова, Светлина. 2003. Хрониката на Йоан Малала. In , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 500-551. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник).
Творогов, О. 1989. Хронограф Русский. In , Словарь книжников и книжности Древней Руси, вторая пловина ХІV-ХVІ в., vol. 2, 499-505. (Словарь Книжников И Книжности Древней Руси, Вторая Пловина Хіv-Хvі В.). Ленинград.