You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
Герганова, Нина. 1982. Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 92–94.
Колева, Красимира. 1990. Четвърта национална младежка школа в Шумен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 111–112.
Стоянова, Даниела. 1986. Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120–121.
Карастойчева, Цветана. 1983. Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–127.
Ницолова, Pyceлина. 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 81–82.
Виларова, Маргарита. 1986. Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–115.
Парижкова, Любомира. 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Загоров, Васил & Пламена Златкова. 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In , Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ, 78–92. (Книгата – Нашето По-Смислено Настояще : Сборник С Доклади От Форума "дни На Книгата И Авторското Право В Унибит). София: За буквите – О писменехь.
Атанасова, Диана. 2006. Чети-минеите и практиките на четене в славянското Средновековие. In , Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима, vol. Зборник избраних радова. 5. Међународна хиландарска конференциjа. Књига прва, 119-124. (Љубав Према Образовању И Вера У Бога У Православним Манастирима). Београд/ Columbus.
Иванова, Климентина. 2003. Чети-миней. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 506-509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Хърков, Стефан. 2003. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–107.
Трифонова, Йорданка. 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–22.
Павлов, Иван. 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–72.
Куцаров, Иван. 1993. Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–24.
Николова, Бистра. 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 99–111.
Велковска, Елена & Климентина Иванова. 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. In , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
Желтов, Михаил. 2010. Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–43.
Давидов, Ангел. 1993. Числителни имена. In , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 252-256. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Карпов, Владимир А. 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 7–11.