You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
Йенихен, Биргит. 1990. Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 60–64.
Мусакова, Елисавета. 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. In , Културните текстове на миналото, vol. 4: Текстовете в архитектура и образи, 186–195. (Културните Текстове На Миналото). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Славова, Татяна. 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–115.
Михайлова, Стойка. 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–35.
Рачева, Таня. 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–23.
Давидов, Ангел. 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 102–104.
Харалампиев, Иван. 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.
Музил, Роберт. 2009. Човекът без качества. София: Атлантис-КЛ.
Попов, Константин. 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
Симеонов, Борис. 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 84–87.
Стоjкова, Ана. 2000. Чудо Светог Георгиjа са змаjем у Туманском апокрифном зборнику. In , Чудо у словенским културама. (Чудо У Словенским Културама). Нови Сад.
Стоjкова, Ана. 2000. Чудо Светог Георгиjа са змаjем у Туманском апокрифном зборнику. In , Чудо у словенским културама, 109-125. (Чудо У Словенским Културама). Нови Сад.
Лопарев, Хр.. 1894. Чудо святаго Георгия о болгарине. Памятники древней письменности 100. (Памятники Древней Письменности).
Пентковская, Татьяна. 2003. Чудовская редакция Нового Завета и ее взаимоотношение с другими редакциями. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 18–46.
2003. Чудото на Св. Георги с българина. Православна беседа 2012. (Православна Беседа). doi:http://pravoslavie.domainbg.com/ps/2003/2/svgeorgi.html.
Радева, Василка. 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч 2. (Българска Реч). 9–10.
Муталимова, Муминат. 1984. Чужие слова и способы их передачи в староболгарских памятниках письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 90–96.
Ш
Генчева-Декле, Златка. 1986. Шарл Жак Вейренк (1925–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.