You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
0
Дюнан, Ж-Ф & П Пишона. Глоса. In , Римско право. Речник на основните термини, 96-97. (Римско Право. Речник На Основните Термини). София.
Радојичић, Ђ.. Григоровичева ирмологиjа. Jужнословенски филолог 22(1-4). (Jужнословенски Филолог). 264-268.
Спространов, Е. Народни лековници. In , Сборник за народни умотворения и книжнина, vol. 22-23. (Сборник За Народни Умотворения И Книжнина). София.
Гошев, Иван. Преславски керамичен фрагмент с богослужебни текстове от IX-X век. Годишник на Софийския университет 11(2). (Годишник На Софийския Университет). 1-19.
Велчева, Боряна. Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна. 20 vol. (Родна Реч Омайна). София: Народна просвета.
Иванова, Вера. Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7. (Известия На Българския Археологически Институт). 319-321.
Чифлянов, Благой. Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.