You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is ХХ век  [Clear All Filters]
Book Chapter
Бенямин, Валтер. 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. In , Озарения, 127 – 160. (Озарения). София: КХ - Критика и хуманизъм.
Превод от немски.