You are here

Biblio

Export 72 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
1998
Попов, Георги. 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–26.
1997
Попов, Георги. 1997. Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–17.
1996
Попов, Георги. 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти. (Българистика И Българисти). 5–10.
1995
Стойкова, Ана & Георги Попов. 1995. Кнежа, Ищван. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 351–352. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Попов, Георги. 1995. Майер, Карл. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 584–585. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Попов, Георги. 1995. Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски. Преславска книжовна школа 1. (Преславска Книжовна Школа). 96–114.
1994
Попов, Георги. 1994. Следи от разпространението на Наумовия канон за св. апостол Андрей. Старобългарска литература 28-29. (Старобългарска Литература). 10–32.
Попов, Георги & Лиляна Грашева. 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–124.
1989
Попов, Георги. 1989. Новооткрити творби на Климент Охридски и Константин Преславски от 886 г.. За буквите. Кирило-Методиевски вестник 15. (За Буквите. Кирило-Методиевски Вестник). 6.
Попов, Георги. 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.
1986
Попов, Георги. 1986. Константин Преславски. Родолюбие 10(46). (Родолюбие). 34–37.
Попов, Георги. 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии 3. (Кирило-Методиевски Студии). 79–90.
Попов, Георги. 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник 12. (За Буквите. Кирило-Методиевски Вестник). 6–7.