You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Я
Ягич, Ватрослав. 1895. Книга Константина Философа и грамматика о письменех. In , Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке, vol. 1, 366-582. (Рассуждения Южнославянской И Русской Старины О Церковно-Славянском Языке). Санкт Петербург: Типография Императорской Академии наук.
Ягич, Ватрослав. 1911. Глаголическое письмо. In , Энциклопедия славянской филологии, vol. 3, 51-262. (Энциклопедия Славянской Филологии). Санкт Петербург.
Якобсон, Роман. 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–39.
Якобсон, Роман. 2000. Бележка за старобългарското стихосложение. In , Езикът на поезията, 305-312. (Езикът На Поезията). София: Захарий Стоянов.
Якобсон, Роман. 1972. Шифтеры, глалольные категории и русский глагол. In , Принципы типологического анализа языков различного строя, 95-113. (Принципы Типологического Анализа Языков Различного Строя). Москва.
Якобсон, Роман. 2000. Бележки върху историята на най-старата славянска химнография: канон в памет на св. Димитър Солунски. In , Езикът на поезията, 210-292. (Езикът На Поезията). София: Издателство "Захарий Стоянов".
Якобсон, Роман. 1960. Великая Моравия или Великая над Моравой?. In , Езиковедско-етнографскиии изследвания в памет на академик Стоян Романски, 483-486. (Езиковедско-Етнографскиии Изследвания В Памет На Академик Стоян Романски). София.
Яманов, В. Е. 2002. Рорик Ютландский и летописный Рюрик. Вопросы истории 4. (Вопросы Истории). 127–137.
Янакиев, Мирослав. 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 79–81.
Янакиев, Калин. 1994. Животът и словото на св. Иоан Златоуст. In , св. Иоан Златоуст. Девет слова за покаянието. (Св. Иоан Златоуст. Девет Слова За Покаянието).
Янакиев, Мирослав. 1962. За грамемите наричани в българската граматика „сегашно време“ и „бъдеще време“. Известия на Института за български език 8. (Известия На Института За Български Език). 419-432.
Янакиев, Мирослав. 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 144–146.
Янакиев, Калин. 1990. Светлината на исихазма. In , Патриарх Евтимий: Съчинения, 5-41. (Патриарх Евтимий: Съчинения). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Янакиева, Цветанка. 2005. Апокрифно сказание в състава на епитимийния номоканон на Славия Ортодокса. In , Русистика 2005. Язык, комуникация, култура. Сборник статии в чест на проф. дфн. Стефана Димитрова, 191–198. (Русистика 2005. Язык, Комуникация, Култура. Сборник Статии В Чест На Проф. Дфн. Стефана Димитрова). Шумен.
фототипно издание на ръкопис N 1160 от Църковно-историческия архивен институт
Янакиева, Цветанка. 1991. Гиперкоррекция как симптом в восточнославянской письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–31.
Янакиева, Светлана. 1982. Тракийският град Крестон. Thracia antiqua 9. (Thracia Antiqua). 103–112.