You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Journal Article
Желязкова, Татяна. 1985. Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–120.
Джонова, Марина. 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 163– 165.
Федотов, Александър. 1992. Шеста международна конференция по тибетология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 80.
Данчев, Андрей. 1990. Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Мангачева, Донка. 2009. Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 34. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 157–158.
Михайлова-Сталянова, Надежда. 2012. Шест думи за кандидат президенти. Българска реч 18. (Българска Реч). 26–30.
Генчева-Декле, Златка. 1986. Шарл Жак Вейренк (1925–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Муталимова, Муминат. 1984. Чужие слова и способы их передачи в староболгарских памятниках письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 90–96.
Радева, Василка. 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч 2. (Българска Реч). 9–10.
2003. Чудото на Св. Георги с българина. Православна беседа 2012. (Православна Беседа). doi:http://pravoslavie.domainbg.com/ps/2003/2/svgeorgi.html.
Пентковская, Татьяна. 2003. Чудовская редакция Нового Завета и ее взаимоотношение с другими редакциями. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 18–46.
Лопарев, Хр.. 1894. Чудо святаго Георгия о болгарине. Памятники древней письменности 100. (Памятники Древней Письменности).
Симеонов, Борис. 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 84–87.
Попов, Константин. 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч 20. (Българска Реч). 5 – 6.
Харалампиев, Иван. 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.
Давидов, Ангел. 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 102–104.
Рачева, Таня. 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–23.
Михайлова, Стойка. 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–35.
Славова, Татяна. 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–115.
Йенихен, Биргит. 1990. Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 60–64.