You are here

Biblio

Export 203 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is Т  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С [Т] У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   [Show ALL]
Т
Костић, Др. 1913. Таjно писању jужнословенским ћириловским споменицима. Глас Српске краљевске академиjе 92. (Глас Српске Краљевске Академиjе). 1-63.
Струве, Никита. 1992. Тайна исихазма. Le Messager / Вестник русского христианского движения(164). (Le Messager / Вестник Русского Христианского Движения). 3-5.
Узунова, Е. 1993. Тайнописът в скрипторските бележки на българските ръкописи от XV до XVII век. In , Медиевистични ракурси. Топос и енигма в културата на православните славяни, 121-127. (Медиевистични Ракурси. Топос И Енигма В Културата На Православните Славяни). София.
Сперанский, М.Н.. 1929. Тайнопись в югославянских и русских памятниках письма. In , Энциклопедия славянской филологии, vol. 4. (Энциклопедия Славянской Филологии). Ленинград.
Петков, Славчо. 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–11.
Ощипко, Ирина И. 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 129–130.
Архангельский, А. С. 1888. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Журнал министерства народного просвещения(август). (Журнал Министерства Народного Просвещения). 213-214.
Тренков, Климент. 1987. Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 122–123.
Парижкова, Любомира. 2012. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 3. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 352–357.
Милтенова, Анисава. 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–99.
Златанова, Румяна. 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–123.
,. 1990. Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
Райчева, Лилия. 1991. Творческият процес в телевизията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Илиева, Татяна. 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–110.
Илчев, Петър. 1979. Текстова структура на Синайския псалтир. In , Изследвания върху историята и диалектите на българския език : Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, 200–205. (Изследвания Върху Историята И Диалектите На Българския Език : Сборник В Памет На Чл.-Кор. Кирил Мирчев). София: БАН.
Илчев, Петър. 1979. Текстова структура на Синайския псалтир. Изследвания върху историята и диалектите на българския език. In , Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, 200-202. (Сборник В Памет На Чл.-Кор. Кирил Мирчев).
Цибранска, Марияна. 1998. Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 49-65.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Златева, Палма. 1997. Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–46.