Цел и задачи на проекта

Проектът “SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина”, финансиран от ФНИ (договор № ДФНИ-КО2/5 от 12.12.2014), е предназначен да създаде електронен тезаурус от термини и библиотека от старобългарски текстове (достъпни чрез специален портал), които да интегрират няколко основни типа информация:

а) понятиен апарат (термини) в областта на палеославистиката – както в съществуващата научна литература, така в успешно функциониращите електронни корпуси. Проектът отговаря на необходимостта в европейското информационно пространство да съществува леснодостъпен справочник на стандартизирана терминология (глосарий) на няколко западноевропейски и славянски езика – английски, немски, руски, сръбски и български, както и съответстващите им понятия в старобългарски, гръцки и латински;

б) енциклопедични статии за преводни и оригинални произведения, които дават представа за най-популярните жанрове и жанрови форми в: агиографията, омилетиката, химнографията, историческите съчинения, повествователните съчинения, апокрифите и др.;

в) транскрибирани текстове от славянски ръкописи, които представят преводната литература от византийски гръцки, както и някои оригинални български творби;

г) статии за най-често превежданите византийски автори (напр. Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Василий Велики, Атанасий Александрийски, Анастасий Синаит, Исихий Йерусалимски и др.), чието творчество (жанрове и жанрови форми) задава моделите и формите на православната християнска писмена култура.

Създаването на Портала е съвместно начинание на специалисти от Института за литература и Софийския университет. То стъпва върху опита и материалите, натрупани в резултат на няколко национални и международни проекта на Направлението за стара българска литература в Института за литература през последните десет години. Сред тези проекти са Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства (1995–2015) – в рамките на международната инициатива Repertorium, на която Направлението е инициатор и базова организация. Международните проекти на Направлението за създаване на електронни ресурси в палеославистиката са в партньорство с Британската библиотека – Лондон (1995-2012), с Библиотеката на Руската Академия на науките – Санкт Петербург (2004-2010), с университетите на Гьотеборг и Упсала – Швеция (2008-2015), със Словенската академия на науките, Института за литовски език, Вилнюс и др. Традиционно е партньорството на Направлението със Софийски Университет, както в рамките на инициативата „Реперториум“, така и в създаването на електронната енциклопедия Slavica Sanctorum.

В резултат на тези проекти са създадени електронни ресурси и са събрани материали, които представляват единен информационен корпус, който обединява лингвистични, археографски, палеографски, кодикологични и текстологични данни.

Проектът Scripta Bulgarica включва и уникалната за подобни инициативи в хуманитаристиката връзка между създадения понятиен стандартизиран апарат за описание, изследване, издание и превод на средновековни текстове с ключовите думи и с библиографските описания. Това позволява интегрирането на апарата от научни метаданни и на справочния библиографски апарат в единно цяло, като в напредналата фаза на проекта е изградена онтология от понятия.