Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Desc)]
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
1969
Добрев, Иван, авт . 1969. В защита на глаголическите писмена. Български език 19(3). (Български Език). 241-246.
1971
Добрев, Иван, авт . 1971. Палимпсестовите части на Зографското евангелие. В , Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му, 157-164. (Константин-Кирил Философ. Доклади От Симпозиума, Посветен На 1100-Годишнината От Смъртта Му). София.
1976
Добрев, Иван, авт . 1976. За александрийското и моравско-панонското летоброене и за някои дати в старата славянска писменост. Годишник на Софийския университет, ФСлФ 69(2). (Годишник На Софийския Университет, Фслф). 121-174.
1980
Добрев, Иван, авт . 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В , Славянска палеография и дипломатика, vol. 1, 153-165. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
1981
Добрев, Иван, авт . 1981. Агиографската реформа на Симеон Метафраст и съставът на Супрасълския сборник. Старобългарска литература 10. (Старобългарска Литература).
Добрев, Иван, авт . 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–14.
1982
Добрев, Иван, авт . 1982. Морфологична значимост на дългите степени на основната гласна. В , Старобългарска граматика: Теория на основите. (Старобългарска Граматика: Теория На Основите). София: Наука и изкуство.
1985
Добрев, Иван, авт . 1985. Добруджански надписи. В , КМЕ, vol. 1, 601-604. (Кме).
Мирчев, Кирил & Иван Добрев, авт-ри . 1985. Евангелие. В , КМЕ, vol. 1, 631–645. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1985. Епиграфика старобългарска. В , КМЕ, vol. 1, 662-677. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван, авт . 1985. Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886–893). В , Изследвания по кирилометодиевистика, 129–160. (Изследвания По Кирилометодиевистика).
1990
Добрев, Иван, авт . 1990. Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. В , Христоматия по съвременен български език, 10-28. (Христоматия По Съвременен Български Език). Благоевград.
1992
Добрев, Иван, авт . 1992. Цяровете на св. Козва. В , Стара българска литература. Естествознание, vol. 5, 270. (Стара Българска Литература. Естествознание). София: Български писател.
1993
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
1995
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , КМЕ, vol. 2, 301-316. (Кме). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Второ издание, 1996