You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Submitted
Алексова, К., & Трендафилова, А.. (Submitted). Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2017
Miltenova, A. (2017). Translations of Monastic Florilegia in Medieval Bulgarian Literature (10th – 14th c.). In Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context (pp. 437–465). Sofia.
Тончева-Тодорова, Х.. (2017). Старобългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции (p. 420). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.
2016
Papavarnavas, C. (2016). The Role of the Audience in the Pre-Metaphrastic Passions. Analecta Bollandiana, 134 (1), 66-82.
Кенанов, Д.. (2016). Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. In Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3) (pp. 390–405). Шумен.
Шлихтина, Ю., Никитин, С. И., Старикова, И. В., & Лукашевич, А. А.. (2016). Ипакои. In Православная энциклопедия (Vol. 26, pp. 130–136). Москва. Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/165085.html