You are here

Biblio

Export 7093 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Submitted
Алексова, К., & Трендафилова, А.. (Submitted). Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2016
Papavarnavas, C. (2016). The Role of the Audience in the Pre-Metaphrastic Passions. Analecta Bollandiana, 134 (1), 66-82.
Кенанов, Д.. (2016). Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. In Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3) (pp. 390–405). Шумен.
Шлихтина, Ю., Никитин, С. И., Старикова, И. В., & Лукашевич, А. А.. (2016). Ипакои. In Православная энциклопедия (Vol. 26, pp. 130–136). Москва. Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/165085.html
Добрев, И.. (2016). Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). In Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.) (pp. 11-56 ). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Л.. (2016). Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. In Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет) (pp. 163-170). София.
Буланин, Д.. (2016). Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Retrieved from http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047