Вие сте тук

Проложни стихове в старобългарската литература

  1. Стихове за Успение на св. Иван Рилски от ръкопис (18.VІІІ) Рил. 1/26 от ХV в., л. 213а (= Рил 2/20, л. 392б-393а):

С(ти)х. Въ сльзах прьвѣе и трѹдѣх сѣавь долѹ.

Іѡанне пожинаи н(ы)нꙗ радостно вышьше.

в иі͠. авгѹста Іѡанна ѿ зде възѧшѧ:—

  1. Стихове за пренасяне на мощите на св. Иван Рилски (19. Х.) Рил. 1/26, л. 176а (= Рил. 1/22, л. 112а; НБКМ 270, л. 32а; НБКМ 986, л. 47 а и др.) :

С(ти)х. Въ сльзах прьвѣе и трѹдѣх сѣавь долѹ Іѡанне.

пожинаи нинꙗ радостно вышьше.

въ ѳі͠. Іѡанна ѿ зде възеше: —

  1. Други стихове за св. Иван Рилски:

Славѹ прѣподобный Іѡанъ безславнемъ въсприатъ.

и сѹгѹбы плоды добродѣтилей ѿ всѣхъ вл(а)д(ы) ки въсприатъ.

  1. Стихове за връщане на мощите на св. Иван Рилски в Рилския манастир (1. VІІ.), в Рил. 1/26, л. 176а:

Трінов осавль в рылскѹю пріиде.

въ неиже постные подвигы прошьд.

вѣчное пр(ѣ)п(о)д(об)не бл(а)женство пріеть.

любьзнъишѹю тебѣ ѡ(т)че горѹ.

іѹла, Іѡанне въ пръвыи.

 с(ти)х. Мрътъв зриши се Іѡанне.

нъ ѡ б(о)ѕѣ живе въсѣмь цѣлбы даеши.

мрътво въ а͠. Іѹлїа прѣнесе се тѣло Іѡанново.

  1. Стихове за св. Климент Охридски  в пролог от Зограф № 47 от ХV в. (изд. от Й. Иванов 1931: 316-321):

с(ти)х. Климента чьтѹ пастирь бльгарскіи.

иже добръ ѹпасѣ. х(ристо)во стадо. преиде къ желаемомѹ.

в кз͠. Клименть ѿ житеиских прѣиде.

  1. Проложни стихове за св. Константин-Кирил Философ от ръкопис в САНУ № 11 от ХVІ–ХVІІ в. (изд. от Й. Иванов 1931: 284):

с(ти)х. Дрѹгаго же Кѵрила цр(ь)кви стежавши

словесними бѹквами ѹченіемь и не мьнѥ Павла шьствѥмъ проповеданїа:—

Транскрипция: 
Радослава Станкова