Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор [ Заглавие(Asc)] Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ц
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Гонис, Димитриос, авт . 1982. Цариградският патриарх Калист І и „Учителното евангелие“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–55.
Николова, Бистра, авт . 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 63–78.
Гълъбов, Иван, авт . 1971. Цамблаковото слово за Евтимий и българският книжовен език в края на XIV в.. В , Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак, 55-91. (Похвално Слово За Евтимий От Григорий Цамблак). София.
Бакалова, Елка, авт . 1991. Цамблаковото „Мъчение на свети Йоан Нови“ в румънската монументална живопис от {ХVІ–ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 56–77.
Х
Хаджи, Весна Пожга, авт . 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–35.
Бенямин, Валтер, авт . 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. В , Озарения, 127 – 160. (Озарения). София: КХ - Критика и хуманизъм.
Превод от немски.
Т. 2. Тбилиси, 1979, 239 с.
Радошевиħ, Н., авт . 2001. Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. В , Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвеħен професору Ђорђу Трифуновиħу. (Словенско Средњовековно Наслеђе. Зборник Посвеħен Професору Ђорђу Трифуновиħу).
Радошевић, Н, авт . 2001. Хронолошки и козмографски чланци у Зборнику броj 49 манастира Никољца. В , Словенско средњовековно наслеђе, 521–539. (Словенско Средњовековно Наслеђе).
Творогов, О, авт . 1989. Хронограф Русский. В , Словарь книжников и книжности Древней Руси, вторая пловина ХІV-ХVІ в., vol. 2, 499-505. (Словарь Книжников И Книжности Древней Руси, Вторая Пловина Хіv-Хvі В.). Ленинград.
Николова, Светлина, авт . 2003. Хрониката на Йоан Малала. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 500-551. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник).
Николова, С, авт . 2003. Хроника. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 547-548. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Александрова, Ренета, авт . 2003. Христоматии старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 442–452. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство „Марин Дринов“.
Бабић, Гордана, авт . 1966. Христолошке распре у XII веку и поjава нових сцена у апсидалном декору византиjских црква. Зборник за ликовне уметности 2. (Зборник За Ликовне Уметности). 11–49.