Вие сте тук

Библиография

Експортирай 70 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Попов, Георги  [Отмени всички филтри]
2010
Попов, Г.. (2010). Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη ( 31–43). Θεσσαλονίκη.
2008
Попов, Г.. (2008). Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. В Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
2005
Попов, Г.. (2005). Езикови аспекти на старобългарския акростих. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина ( 575–585). Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.
Попов, Г.. (2005). За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител ( 288–301). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2004
Попов, Г.. (2004). Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. В Проблеми на старобългарската поезия (Том 1, 11–13). София: Боян Пенев.
Попов, Г.. (2004). Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на {XIV} в.. В Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003 ( 173–184). София: Горекс-Прес.
2003
Попов, Г.. (2003). Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. В La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия ( 30–55). Рим-София.
Попов, Г.. (2003). Служби за Кирил и Методий - старобългарски. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 652–666). София: БАН.
Попов, Г.. (2003). Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В Л. Тасева, Йовчева, М., Фос, К., & Пентковская, Т., Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003 ( 173–184). София: Горекс Прес.
Попов, Г.. (2003). Триод. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 169–178). София: БАН.
Попов, Г.. (2003). Триоден фрагмент. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 178–180). София: БАН.
Попов, Г.. (2003). Химнография старобългарска през {IX-X} в.. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 4, 400–414). София: БАН.
2002
Попов, Г.. (2002). Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications ( 397–406). София: Гутенберг.
Попов, Г.. (2002). Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 15–24). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
2001
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}