Вие сте тук

Библиография

Експортирай 72 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Попов, Георги  [Отмени всички филтри]
2010
Попов, Георги, авт . 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В , Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη, 31–43. (Βυζαντινο-Σλαβικά Σπαράγματα. Χαριστήριος Τόμος Στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη). Θεσσαλονίκη.
2008
Попов, Георги, авт . 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. В , Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. (Slovo: Towards A Digital Library Of South Slavic Manuscripts. Proceedings Of The International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 February, 2008). Sofia: Boyan Penev.
2005
Попов, Георги, авт . 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. В , Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина, 575–585. (Езиковедски Приноси В Чест На Чл.-Кор. Проф. Михаил Виденов. По Случай Неговата 65-Годишнина). Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.
Попов, Георги, авт . 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В , Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, 288–301. (Нѣстъ Оученикъ Надъ Оучителемь Своимь. Сборник В Чест На Иван Добрев, Член-Кореспондент На Бан И Учител). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2004
Попов, Георги, авт . 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. В , Проблеми на старобългарската поезия, vol. 1, 11–13. (Проблеми На Старобългарската Поезия). София: Боян Пенев.
Попов, Георги, авт . 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на {XIV} в.. В , Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През {Xiv} Столетие На Балканите. Международната Конференция София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс-Прес.
2003
Попов, Георги, авт . 2003. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. В , La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия, 30–55. (La Poesia Liturgica Slava Antica / Древнеславянская Литургическая Поэзия). Рим-София.
Попов, Георги, авт . 2003. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней No 166. В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 15-24. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".
Попов, Георги, авт . 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 652–666. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Попов, Георги, авт . 2003. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс Прес.
Попов, Георги, авт . 2003. Триод. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 169–178. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Попов, Георги, авт . 2003. Триод. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 169-178. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Попов, Георги, авт . 2003. Триоден фрагмент. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 178–180. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Попов, Георги, авт . 2003. Химнография старобългарска през {IX-X} в.. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 400–414. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
2002
Попов, Георги, авт . 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В , Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications, 397–406. (Средновековна Християнска Европа: Изток И Запад. Ценности, Традиции, Общуване / Medieval Christian Europe: East And West. Traditions, Values, Communications). София: Гутенберг.
Попов, Георги, авт . 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 15–24. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
2001
Попов, Георги, авт . 2001. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. Старобългарска литература 32. (Старобългарска Литература). 3–20.
Попов, Георги, авт . 2001. Химнографското творчество на Кирило-Методиевите ученици. Богословска мисъл 6. (Богословска Мисъл). 5–20.
Попов, Георги, авт . 2001. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
2000
Попов, Георги, авт . 2000. Химнографското наследство на св.Климент Охридски. Кирило-Методиевски студии 13. (Кирило-Методиевски Студии). 42–49.