Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор [ Заглавие(Desc)] Тип Година
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
Герганова, Нина, авт . 1982. Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 92–94.
Колева, Красимира, авт . 1990. Четвърта национална младежка школа в Шумен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 111–112.
Стоянова, Даниела, авт . 1986. Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120–121.
Карастойчева, Цветана, авт . 1983. Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–127.
Ницолова, Pyceлина, авт . 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 81–82.
Виларова, Маргарита, авт . 1986. Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–115.
Гюзелев, Васил, авт . 2004. Четвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българо-латинските отношения 1204–1207 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 80–88.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Загоров, Васил & Пламена Златкова, авт-ри . 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. В , Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ, 78–92. (Книгата – Нашето По-Смислено Настояще : Сборник С Доклади От Форума "дни На Книгата И Авторското Право В Унибит). София: За буквите – О писменехь.
Атанасова, Диана, авт . 2006. Чети-минеите и практиките на четене в славянското Средновековие. В , Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима, vol. Зборник избраних радова. 5. Међународна хиландарска конференциjа. Књига прва, 119-124. (Љубав Према Образовању И Вера У Бога У Православним Манастирима). Београд/ Columbus.
Иванова, Климентина, авт . 2003. Чети-миней. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 506-509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Хърков, Стефан, авт . 2003. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–107.
Трифонова, Йорданка, авт . 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–22.
Павлов, Иван, авт . 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–72.
Куцаров, Иван, авт . 1993. Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–24.
Николова, Бистра, авт . 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 99–111.
Велковска, Елена & Климентина Иванова, авт-ри . 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
Афанасьева, Татьяна, авт . 2004. Чинопоследование Великого освящения воды на Богоявление в славянских служебниках {ХI–ХV} вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–45.
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
Желтов, Михаил, авт . 2010. Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–43.
Давидов, Ангел, авт . 1993. Числителни имена. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 252-256. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Карпов, Владимир А, авт . 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 7–11.