Вие сте тук

екзегеза

Слово за шестия ден от Шестоднев. Йоан Екзарх

Шестоднев на Йоан Екзарх е съчинение, запазено в 65 пълни и в повече от 30 непълни преписа. По-голямата част от тях са руски. Най-ранният запазен препис е от 1263 г., преписан от Теодор Граматик в Хилендарския манастир. Заглавието гласи: шестодньѥ съписанѡ іѡаномъ презвитерѡмъ ѥксархом. ѿ ст҃го василиꙗ. іѡана и сеуриꙗна. и аристателѣ. филосфа. и инѣхъ ꙗкож самъ. свѣдѣтельствоуѥтъ въ пролозѣ. Към настоящия момент се съхранява в Държавния исторически музей в Москва (ГИМ № 213). Вероятно Шестодневът е съставен през второто десетилетие на X в.

Слово за Антихриста от Иполит Римски

Ранно есхатологическо съчинение, написано от св. Иполит Римски ок. 202 г.  Слово за Антихриста, De Christo et Antichristo (CPG 1872) има пространна рецепция през Средновековието и широк ареал на разпространение. Запазено е в преводи на грузински, етиопски, фрагментарно на арменски и сирийски, както и на старобългарски под заглавие: Книга Данила пророка видѣнїе ипполита е͠ппа папꙑ римска͡(г) тлъкованїе.

Тълкувание на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски

Заглавие: Книги данила пр(о)рка видѣнїе ипполита. еп(с)па папы римска(г) тлъкованїе. сказанїе ѡ х͠ѣ и ѡ антих͠р(с)тѣ ჻ (Книги на пророк Даниил, епископ и папа Римски. Тълкувание. Сказание за Христа и Антихриста). Нач.: Помыслившѫ ти по истовомѫ наѹчити(с). пре(д)ложеныѧ ѿ тебе намъ. главы.