You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
1995
Първев, Х.. (1995). Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 124–128.
1992
Радева, В.. (1992). Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 107–108.