You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Климент Охридски  [Clear All Filters]
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.