You are here

Biblio

Export 6 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is старобългарски писатели  [Clear All Filters]
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Vol. 2). София: БАН.
1982
Попов, Г.. (1982). О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода (pp. 122–131). Москва: Наука.
1980
Попов, Г.. (1980). Старобългарският книжовник Константин Преславски. In Вековни български езикови традиции (pp. 34–39). София.