You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Триод  [Clear All Filters]
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Vol. 2). София: БАН.
1982
Попов, Г.. (1982). Битолски триод. In Речник на българската литература (Vol. 3). София: БАН.
Попов, Г.. (1982). О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода (pp. 122–131). Москва: Наука.
1980
Попов, Г.. (1980). Из текстологическата проблематика на славянския триод. In Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979 (pp. 72–86). София: {CIBAL}.