Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Asc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ч
1948–1965
Червоножко, Валентина, авт . 1999. Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 24. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–23.
Червенкова, Ирина, авт . 1992. Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 151–156.
Червенкова, Ирина, авт . 1977. О лексическом сходстве и различии русского и болгарского языков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 117–128.
Червенкова, Ирина, авт . 1993. Некоторые наблюдения над русско-болгарскими лексическими парами в семантическом плане. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 222–227.
Чеппель, Виктор С & Иван А Стоянов, авт-ри . 1984. Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
Ченева, Вера, авт . 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–19.
Ченева, Вера, авт . 1989. Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Ченева, Вера, авт . 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–20.
Ченева, Вера, авт . 1989. Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Чекова, Илияна, авт . 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет По Славянски Филологии). 59–129.
Чвани, Кетрин В, авт . 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
Чаушев, Асен, авт . 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 142–144.
Чаушев, Асен, авт . 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 142– 144.
Чаушев, Асен, авт . 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 120–123.
Чаушев, Асен, авт . 2002. Кратка библиография на Николай Михов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 161–164.
Чаушев, Асен, авт . 1981. Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 161–164.
Чарамелла, Роберто, авт . 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120-129.
Чарамелла, Роберто, авт . 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–129.
Чаралозова, Катя, авт . 2005. Женски лични имена със суфикс -к(а). Българска реч 11. (Българска Реч). 19–24.
Чапнин, Сергей, авт . 2002. Православие и масс-медиа: каким будет сотрудничество в XXI веке?. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. (Religare.ru: Портал „Религия И Сми“). http://www.religare.ru/2_1075.html.
Чапек, Карел, авт . 1995. Ако бях лингвист. Българска реч 1. (Българска Реч). 39–40.
Чанева-Дечевска, Нели, авт . 1999. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в.. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".