Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7290 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2013
Радева, Василка, авт . 2013. Българското словно богатство и речта на пресата. Българска реч 19. (Българска Реч). 59–64.
Попов, Константин, авт . 2013. Българското слово. Българска реч 19. (Българска Реч). 5 – 7.
Мичева, Ваня, авт . 2013. В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина. Българска реч 19. (Българска Реч). 103 – 107.
Захариева, Йорданка, авт . 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. В , Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ, 660–669. (Сборник С Доклади От Х Юбилейна Научна Конференция С Международно Участие От 1 Ноември 2012, Унибит). София: За буквите – О писменьхь.
Пенкова, Пиринка, авт . 2013. Две богословски концепции и техните граматически регистри в преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–29.
Радева, Василка, авт . 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч 19. (Българска Реч). 5–8.
Крысько, Вадим, авт . 2013. Древнеславянский канон первоучителю Кириллу: песнь седьмая. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 30–88.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. В , Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ, 51–66. (Книгата – Нашето По-Смислено Настояще : Сборник С Доклади От Форума "дни На Книгата И Авторското Право В Унибит). София: За буквите – О писменехь.
Найденова, Десислава, авт . 2013. Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). В , Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, 319–330. (Средновековният Българин И „Другите“. Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Дин Петър Ангелов). София.
Желтов, Михаил, авт . 2013. Евхологий . В , Православная энциклопедия, vol. 17, 699-700. (Православная Энциклопедия). Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». http://www.pravenc.ru/text/187952.html.
Димитрова, Славея, авт . 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski".faculty Of Slavic Studies).
Бояджиев, Тодор, авт . 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска ре 19. (Любомир Милетич. Българска Реч). 5–14.
Абаджиева, Магдалена, авт . 2013. Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.. Български език 40. Приложение. (Български Език). 262 – 273.
Сталянова, Надежда, авт . 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч 19. (Българска Реч). 69 – 74.
Трендафилова, Алиса, авт . 2013. Емпирично изследване на комуникативни фактори. Българска реч 19. (Българска Реч). 75 – 85.
Кузидова, Ирина, авт . 2013. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. В , Wiener Slawistischer Almanach, vol. Sonderband 82, 123–133. (Wiener Slawistischer Almanach). München - Berlin - Wien.
2013. Житийная литература. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). http://www.pravenc.ru/text/182317.html.
Турилов, Анатолий, авт . 2013. Житийная литература. В , Православная энциклопедия, vol. 19, 283-345. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/182317.html.