Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7290 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2014
Høgel, C., авт . 2014. Symeon Metaphrastes and the Metaphrastic Movement. In: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography. В , Genres and Contexts, vol. 2, 181–196. (Genres And Contexts). Farnham.
Luzzi, A., авт . 2014. Synaxaria and the Synaxarion of Constantinople. В , The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol. 2. Genres and Contexts, 196-208. (The Ashgate Research Companion To Byzantine Hagiography). Farnham.
Риболов, Светослав, авт . 2014. Антропологичният акцент на св. Григорий Нисийски. В , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 188-209. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Димитрова, Маргарита, авт . 2014. Две-трети. Българска реч 20. (Българска Реч). 41 – 42.
Миткова, Адриана, авт . 2014. Езикова вежливост и политическа коректност. Българска реч 20. (Българска Реч). 17 – 26.
Илиев, Димитър, авт . 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. В , Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София, vol. 3, 127-135. (Studia Classica Serdicensia. Литература, Култура, Действителност. Сборник С Докладиот Юбилейната Конференция В Чест На 70-Годишнината На Проф. Богдан Богданов, 6 Ноември 2010 Г., София). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова & Весела Шушлина, авт-ри . 2014. Как се общува на български?. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Парижкова, Любомира, авт . 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В , Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции, 123–128. (Четенето В Реална И Електронна Среда : Мотивация И Опит На Библиотеките И Образователните Институции). София: За буквите – О писменехь.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова, авт-ри . 2014. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Марина, Верховскаяр, авт . 2014. Личное молитвенное правило в литургической практике Русской православной церкви. Альманах СФИ «Свет Христов просвещает всех» 12. (Альманах Сфи «Свет Христов Просвещает Всех»). 103-126.
Толева, Петя, авт . 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив 12. (Годишник На Регионалния Исторически Музей – Пловдив). Пловдив: Блаком. 33–44.
Трендафилова, Алиса, авт . 2014. Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози). Littera et Lingua Series Dissertationes. (Littera Et Lingua Series Dissertationes). София: Littera et Lingua. http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2014/7.