Вие сте тук

хроника на патриарх Никифор

Пр(с)таго w҃ца нашего Никифора патрiарха Констѧнтина града лѣтописець вскорѣ

Адамъ пръвыи чл҃къ бывъ лѣ(т) .с҃л. ро(ди) Сифа и (жи)ве лѣ(т) .ѱ҃. до Малелѣилѧл въкꙋпе живъ лѣ(т) .ѧ҃а. Сифъ бывъ лѣ(т) .с҃е. ро(ди) Еноса и живе лѣ(т) .ѱ҃з. въкꙋпе живе лѣ(т) .ѧ҃в. Еносъ бывъ лѣ(т)  .р҃. и .ҁ. ро(ди) Каинана .ѱ҃. и .е҃і. до пѧтидесѧть и .г҃. лѣ(т) Мафꙋсалъ въкоупе живе лѣ(т).ѱ҃еі. до пѧтидесѧ(т) и .г҃. лѣ(т) Мафꙋсалы въкоупе живе лѣ(т) .ѧ҃. и .е҃. Каинанъ бывъ лѣ(т) .р҃. и .о҃. ро(ди) Малелѣила. и живе лѣ(т) .ѱ҃м. до п҃҃са҃. го лѣ(т). Ламеха въкꙋпе живе лѣ(т) ѧ҃.и҃. Малелѧилъ бывъ лѣ(т) .рѯ҃е. ро(ди) Ареда и живе лѣ(т) .ѱ҃л. до м҃и лѣ(т). Ное въкоупе живе лѣ(т) .ѡ҃ҁе. Иаредъ бывъ лѣ(т) .рѯ҃в. роди Еноха и живе лѣ(т) .у҃. до п҃е лѣ(т). Ное въкоупе живе лѣ(т) .ѧ҃.ѯ҃.в҃. Енохъ бывъ лѣ(т) .рѯ҃в. ро(ди) Матꙋсала. и живе лѣ(т) .с҃. и прѣставленъ быс въ лѣто .л҃г. Ламеха въкꙋпе живе лѣ(т) .ѧ҃.ѯ҃ѳ. въ тъ потопъ скончѧсѧ. Ламех[ъ] бывь лѣ(т) .р҃пи. ро(ди) Хама и Афета. и живе до потопа лѣ(т) .р҃. въ лѣто .х҃. Ное. потопъ бы(с). и живе по потопѣ лѣ(т) т҃.н҃. до .п҃. и гавара. Въкоупе всѣ(х) ѡ(т) Адама до потопа. в҃.с҃.м҃.в҃. лѣ(т). По потопѣ же .в҃. Сима с҃на Ноева ро(ди) Арфаксада. и живе лѣ(т) .ф҃. до .р҃.а лѣ(т) Фалеса. Арфаксадъ же бывъ лѣ(т) .р҃л. ро(ди) Каинана. ꙗкоже нѣціи рѣша. ѡ(т) семьдесѣтныи(х) же не ꙗвлѧетсѧ. Каинанъ же бывъ лѣ(т) .р҃л. ро(ди) Салꙋ. Сала бывъ лѣ(т) рл҃г. ро(ди) Евера. Еверъ бывъ лѣ(т) рл҃г. ро(ди) Фалека. Фалекъ бывъ лѣ(т) рл҃г ро(ди) Рагава. въ д҃ни же Фалека раз(д)ѣлисѧ землѧ тѣмь и знаменаетсѧ Фалеково имѧ. жидовьскымъ ꙗзыкомъ. раз(д)ѣленіе. с пръвѣе ѡц҃а своего оум҃ре. при томь столъпотвореніе състависѧ. и ѡ(т) единоѧ вехтыа рѣчи. многогласіе бы(с). и на кыиж(д)о ꙗзыкъ. различіе. ꙗко же рече бжественое писаніе. По Фалецѣ же Рагавъ. лѣ(т) .рл҃з. ро(ди) Сероуса. Сероу(х) бывъ лѣ(т) .рл҃з. роди Нахора. Нахоръ бывъ лѣ(т) .о҃ѳ. роди Фарꙋ. Фаръ бывъ лѣ(т) .о҃. роди Авраама. Въкоупе ѡ(т) Адама до концѧ Авраамлѧ лѣ(т) ҂т҃.т҃.і҃. ѡ(т) потопа же лѣ(т) ҂а҃.о҃.в҃. Авраамꙋ бо сꙋщю лѣ(т) .о҃е. бж҃ственааго видѣніа, спо(до)бисѧ. ѡ(т)нюдꙋ же на Егѷпетьл Моисіемь шествіе. сътвори. бывае(т) оубо лѣ(т) .у҃л. ꙗко же и аплъ послꙋшествꙋеть гл҃ѧ завѣть ѡ(т) бг҃а по .у҃. и .л҃. лѣтѣ(х) законъ не раз(д)рꙋшѧетьл на ꙋпражненіе. ѡбѣщаніа. и самъ во исходѣ извѣщаеть. Моси въ ни(х) же рече въселеніе же сн҃ъ из(л)въ. имь въселишасѧ въ Егѵпеть. и въ землі Ханаѡни. и сами ѡц҃и ихъ. лѣ(т) .ул. Авраамь бывь лѣ(т) .р҃. ро(ди) Исака. Исакъ бывъ ле(т) .ѯ҃. ро(ди) Іакова. Иꙗков[ъ] бывъ лѣ(т) .п҃з. ро(ди) Левгію. Левгіа бывъ лѣ(т) .м҃е. ро(ди) Каафа. Каафъ бывъ лѣ(т) .ѯ҃. роди Авраама. Авраамъ бывъ лѣ(т) .о҃г. ро(ди) Мосеа. Моси бывъ лѣ(т) .п҃. изведе людіи изъ Егѵпта. Бываеть же въкꙋпѣ лѣ(т) ѡ(т) пръвааго лѣ(т) Авраама. до исхода изъ Егѵпта шествіа лѣ(т) .ф҃е. ѡ(т) потопа же лѣ(т) ҂т҃.х҃.п҃.ѳ҃. по семьдесѧтныимъ. по си(х) же Моси вожааше люди въ пꙋстыни лѣ(т) .м҃. Іс҃ Навгинъ лѣ(т) к҃з. Старци лѣ(т) .к҃г. Гоѳонилъ ѡ(т) племене іюдина лѣ(т) .м҃. Иноплеменници лѣ(т) .и҃. По ни(х) же Ѡадъ ѡ(т) племене ефремова лѣ(т) .п҃. Иноплеменници лѣ(т) .и҃і. Девора и Варакъ лѣ(т) .м҃. Иноплеменници лѣ(т) .к҃. Мадинѣане лѣ(т) .з҃. Гедеѡнъ лѣ(т) .м҃. Авимеле(х) лѣ(т) .г҃. Ѳола лѣ(т) .к҃г. Аиръ лѣ(т) .к҃в. Аманати лѣ(т) [.иі.]. Іефтае лѣ(т) .ѕ҃. Есевонъ лѣ(т) .з҃. Еломъ лѣ(т) .і҃л Лавдовъ лѣ(т) .н҃. Инопле[ме]нници лѣ(т) .м҃. Сампсонъ лѣ(т) .к҃. Или жрець .к҃. И без начѧла лѣ(т) .л҃. Самоилъ и Саулъ лѣ(т) .м҃. Двдъ .м҃. Въкꙋпе всѣхь лѣ(т) ѡ(т) исхода сн҃овъ излевъ до Дв҃да лѣ(т) .х҃л. Соломонъ лѣ(т) .м҃. Ров[о]амъ лѣ(т) .з҃і. Авіа лѣ(т) .ѕ҃. Аса лѣ(т) .м҃. Иасафат лѣ(т) .к҃е. при томь пр(о)рчествова Михеа, Илиꙗ и Елисѣи. Иѡарамъ лѣ(т) .и҃. Ѡхозіа лѣ(т) .а҃. Ахавъ лѣ(т) .з҃і. Гоѳоліа мт҃и Хозиева лѣ(т) .з҃. Иоасъ лѣ(т) .м҃. Амасіа лѣ(т) .к҃ѳ. Азаріа и Охозиѣ

лѣ(т) .н҃в. при томъ пр(о)рчествова Иосіа и Амосъ, Исаіа, Іѡна, Иѡиль. Иѡаѳа[мъ] лѣ(т) .ѕ҃і. Ахазъ лѣ(т) .ѕ҃і. Іезекіа лѣ(т) .ѳ҃і. Манасіа лѣ(т) .н҃е. Вꙋзанти при томъ съз(д)ана бысть. Амосъ лѣтѣ .ві҃. Иосіа лѣ(т) .л҃а. при то(м) пр(о)рчествова Ереміа и Софроніа и Вароу(х). Иахаз .г҃. м(с)ца. Седекіа лѣ(т) .а҃і. того ослѣпивъ Навхо(д)носоръ пл(ѣ)нена взѧ. и ц҃рквы пѡжжена бысть. по пѧ(ти) м(с)ць. ѡ(т) Навоузаръдава. прѣбы ѡ(т)нелѣже съз(д)анъ бысть ул҃в. Въкꙋпе всѣ(х) ѡ(т) начѧтка. цр҃ства Соломонѧ до плѣненіа. Июдеи въ Вавилонъ и запоустѣніа мѣсто лѣ(т) .о҃а. сь исполнѧетсѧ. въ второе лѣ(т) Даріа перскааго црѧ. иже и л[ю]ди изѧть ѡ(т) плѣненіа и въ Іер(с)лмѣ ѡбнови цр҃квь. пръвое оубо въ персѣхъ црьствова Кѵръ лѣ(т) л҃. По нем же Камъаоуси. лѣ(т) ѕ҃. Даріи лѣ(т) .л҃. и ѕ҃. в того оубо лѣто ꙗко же речено есть. дрꙋгаа цркы ѡбновлена есть. По семь. Ксерьски Даріи лѣ(т) .к҃и. Артава м(с)ць .з҃. Артаксеркси Длъгорꙋкыи лѣ(т) .м҃а. аже на Естирь и на М(а)рдохѣѧ при томъ рѣшѧ. Ксеркс инъ м(с)ца .в҃. Согдоанъ мць .з҃. Даріи дрꙋгыи лѣ(т) .ѳ҃і. Артаксерькси памѧтивыи лѣ(т) .м҃. Артаксеркси инъ лѣ(т) .к҃ѕ. Арсисоха лѣ(т) .д҃. Дарии Арсамоу лѣ(т) .ѕ҃. Сего оуби Александръ Македоньскыи. и раз(д)рꙋши прьскоую ѡбласть. и зрьствова лѣ(т) .ѕ҃. прѣже раз(д)рꙋшити Даріа. црьствова же въ Вавѵлонѣ. лѣ(т) .л҃е. покори же поганын(х) стр(а)нъ .к҃в. и племенъ елиньскъ .к҃г. Въкоупе всѣ(х) лѣ(т) ѡ(т) Адама до оумрътвіа Александрова лѣ(т) ҂е҃.р҃.ѯ҃.з҃. По оумрътвіи же того в Егѵптѣ и въ Александріи цр(с)твоваша пръвѣе Пътоломѣи братолюбивыи. лѣ(т) .л҃и. при томъ сщ҃еныа книгы. на елиньскыи г(с)ла прѣложены быша.

Препис: 

Препис в ръкопис РНБ F. II. 250, л. 306б-312а

Транскрипция: 
Деница Петрова