Вие сте тук

Разказ за стареца Герасим и лъва

СЛВО꙯꙯ о СТМ꙯꙯Ь . ГЕРАСИМ(ѣ) . ЕМ(ꙋ)ЖЕ ЅВѢРЬ ПОработъ лютъ . вѣры его ра(д)и . ѻче꙯ бл(с)ви.

(Ꙗ)ко ѿ единого пьприща . ст꙯го и̇ѻ̇̇рданѣ рѣкы . лавра ѥ(с) ѡ̈ца꙯꙯ герасима . вь тѫ лаврѫ приходѧщемъ намъ (31а) Повѣдашѫ намъ Тоу сѣдѧщеи̇ старц҆҆и ѡ̈ а̇вв̇́ѣ герасимѣ . ꙗко ходѧщѫ є̇моу єдиноѭ҇ по ѡ́бычаю̇́ . по брѣгоу рѣкы ст꙯[го] иѻ̇́рданѣ . оусрѣте и̇ львь велм҆и рыка(ѩ) рыданиє́мъ . ногы ради своє́ѩ . имѣш[е] бо тръстѣнѫ трѣскѫ оунеꙁш̇́ѫѩ҅́ вь ноѕ[ѣ] ꙗ̇́ко ѿ сего ѥ҆́моу ѻтещи ноѕѣ . и҅́ пльнѣ г(ь)ноа̇ быти . и̇ ꙗ̇коже оу҇ꙁрѣ львъ старца . п[о]каꙁаа́ше є́м҆оу ногѫ . ꙗ̇же̇ бѣ ꙗ̇̇́ꙁв̇́на̇ ѿ оунеꙁшиа порѣꙃи . рыдаѩ̇́ ѕѣло . и҅ м꙯лѧ́ сѧ ꙗ̇кы члв꙯къ раꙁоуменъ . и̇́сцѣлениа́ . хотѧ ѿ него . и̇ ꙗ̇̇коже и́̇ видѣ старецъ . ѥ̇мъ ꙁа ногѫ льва . и́ раꙁ(д)вигъ мѣсто . иꙁѧ тр҅ьстъ сь многомъ гноемъ . и̇ добрѣ ѡ̇чистивь с(т)р(ꙋ)пь е̇̇ѓо . и̇ ѻбѧꙁавь платомъ ѿпоусти и́ . львь же и̇сцѣлѣвь . по семъ не ѡ̇̇ста старц҆а . н(ѫ[ ꙗко] свои емоу ꙋченикъ . ꙗ̇може и̇̇дѣше старецъ . то львь послѣдоваа̇ше є̇моу . ꙗ҇ко чюдити сѧ старцоу . толикоу раꙁоумоу ѕв̇́ѣри того . И̇́ прочее̇ ѿ толѣ кръмѣшеты-и́ старець . мочѧ е̇моу ѻ҆́во хлѣбъ . ѡ́во ѡ́мочено сочиво . И̇́мѣше же лавра та ѥ̇динъ ѡ̇селъ . на немж҆е ношахѫ водѫ . вь потрѣбѫ ѡ́це꙯мъ . ѿ ст꙯го и̇ѡ́рданѣ . ѿнѫдоуже̇ пиѭ̇̇́́тъ (31б) [в]о)дѫ ѿстоить же ѿ лавры рѣка пьприще̇ ѥ́(д)ино . ѡбычаи҇ же и́мѣхѫ(т) ѡ́ц꙯и . да ходитъ ль[в]ъ и́ пасетъ ѻ́сл̇́а . по краю ст꙯го и́ѡ̇рданѣ . є́̇ді́(н)оѭ́же̇ ѻ҇тиде ѡ̇селъ ѿ льва далече ѿществі(е́)мъ . и́ се мѫжъ нѣкы сь вельбѫды грѧды ѿ (а)раввиѩ́́ . ви̇дѣ ѡ̇сл́а ходѧща ѥ̇диного . не па[с]ома никым҅́ же̇̇ . поѭ̇̇ты-и̇ вь своа̇ си . львъ же (и̇)ꙁгоубивь ѡ̇сла . птиде в ҆лаврѫ ѕѣло ꙋнылъ (и̇) дрѧхлъ . кь старц̇̇́оу герасимоу . мн҆ѣше же а̇в́(в)а герасимъ . ꙗко и́ꙁѣлъ ѥ(с) львъ ѻ́сла . гл꙯а е̇моу (с)тарецъ . снѣлъ ѥ̇си ѡсл̇́а . где ѥ(с) ѻселъ . львъ же ꙗко чл꙯къ стоа̇ше мльчѧ долоу ꙁрѧ . ре(ч) старецъ львоу . Б̇́л(с)внъ гъ꙯ . ѥ̇же творѣше ѡселъ . ѿ селѣ тебѣ ѥ(с) творити то дѣло . ѿ толѣ же львъ начѧ(т)ь работати по повелѣнию̇ старчю́ . и́ ношаше львъ водѫ на потрѣбѫ старцемъ . Приде же нѣкогда в ҆҆лавр́ѫ члв꙯къ блг꙯овѣренъ . млт꙯вы ради кь старц̇́́оу . и̇ видѣвь льва носѧща водѫ . и̇ оу́вѣ(д)вь винѫ помл꙯ова и́ . и̇ и́ꙁемъ . г꙯ . ꙁла(т)ицѣ да(с). старц̇́оу . да коупитъ ѻ̇селъ вь потр(ѣ)бѫ себѣ . льва же да свободитъ ѿ таковыѭ рабо(т)ы (П) лѣ(т) же нѣко(е)мъ по прощени льва . вельблѫ(д)никъ ѡ́̇нъ и́же бѣ древле ѻ́сла оу̇́кралъ . и҇дѣше пакы пш́еницѫ продаа́́тъ вь ст꙯ыи́́ градъ (32а) ѥ̇ро̇салм꙯ъ . и̇мы и ѡ̇̇селъ старечь сь собоѭ́ (и) прѣшьдъ и̇ѻ̇̇рдань по смотрению́ бжию́ . с[р(ѣ)]те сѧ сь лъвомъ . и̇ видѣвь коупецъ льва (оу)-боа̇̇в ̇́сѧ ѡ̇ставль вельбѫды . бѣжа ѿ нихь (к[ро]мѣ . львъ же̇ поꙁна ѡ̇сла старч̇́а . тече к ́нем[оу] и̇ оу҇сты ѥ̇мъ ꙁа поворъ . ꙗкоже бѣ ѡ́быкл́ъ ведѣше и̇ вь монастыръ . и̇ сь трими вельбѫды . ра(д)уѩ̈ сѧ вькоупѣ ꙁоввыи̇ . ꙗко ѡ́селъ е̇ѓоже бѣ погоубилъ ѡ̇брѣты и̇ приведе к ст(а)рц̇̇́оу . стѣрець бо творѣше ꙗ̇ко и̇ꙁѣль ѥ(с) льв(ъ) ѻсл̇́а . Т́огда старецъ оувѣ(д)въ ꙗ́ко ѡ́бльган(ъ) ѥ(с) лъвъ . и сьтвори є̇моу и̇мѧ и́ѻ́рданъ . ст҆в[о]ри же львъ . в ҆лаврѣ сь старьцемъ . боле пѧти (лѣ(т)] неѿлѫчаѩ (сѧ) ѿ него присно єгдаже к гоу꙯ ѿиде а́вв̇́а герасимъ . и́́ ѡ̇цы꙯꙯ погребенъ бы(с) . по сьмотрению же бж꙯ию . львъ ѻточенъ не цы(с) в ҅҅́лавр́ѣ . по сем ҆же приде львъ в ̇́́лаврѫ . и и̇скаа̇ше старц̇́́а свое́го видѣти . А̇́́вв҆а же са(в[а]ти̇и̇ оу̇̇ченикъ сы герасимовь . видѣвь льва ищѫща старц̇́а . гл꙯а е̇моу старець нашъ иѻ́рдане ѡ́ставивь ны сиры . кь го꙯у ѿи̇де̇ . н(ѫ) вьꙁми и̇ ꙗ̇ж(д)ъ . львъ же на хотѣше . нѫ чѧст[о] само и̇̇ ѻ̇вамо . ѡ̇чима ꙁрѣше и̇̇щѫ видѣт[и] старц̇̇́а свое̇го . рыкаѭ̇ велми и́ нетръпѧ ѿ (32б) [ч]аа̇Ті̇ сѧ. с(Т)арецъ же сава(Т)ии . и прочи старц҅́и. гла[д]ѧще по хрьпт҆оу гла꙯хѫтъ к ҆немоу ꙗ̇кы кь [ч]л꙯꙯)коу . ѿи̇де старець кь го꙯у ѻ̇ставив ны. и̇ та(к)о и̇̇мъ глѧ꙯꙯щемъ к ҆немоу . не можахѫ е̇-́[г]о ѿ веплѣ и́ рыданиа́́ братиа̇ оуставити . нѫ [т]олм̇̇́а рыдаа̇ше по старц҆и . и вепл̇́́ь болш̇́́ии (д)виꙁаа̇ше . рыдаѭ́ и поꙁороуѭ́́ глс꙯ы . и҅́ лицемъ и́ ѻ̇чима . печаль ѩ̇̇же и҅маше не видѧ сТа[р]ц)а . Тогда̇ гла꙯ е́моу саватии̇ . поиди̇ сь мноѩ҇ . (а)ще невѣрно ти ѥ(с) . да покажѫ ти где лежїтъ (н)ашъ старецъ . и пое̇мъ е̇ѓо веде и̇ . и̇̇деже бѣшѫ погребли е̇го . бѣше бо ѿ црк꙯ве̇̇ с полъ пъприща . и постави льва сатии̇ (sic!) връхоу гроба герасимова . и̇̇ ре(ч) кь львоу се старець нашь ꙁ(д)е положенъ ѥ(с) . И̇̇́ пр(ѣ)клонь колѣнѣ саватии̇ паде връхоу гроба старч́а плакааше сѧ . и поклонь сѧ и львъ . и оударѣѩ главоѭ ѻ ꙁемѧ ꙗкы члк꙯ъ . и велми ревыи . и абие . скоро ꙋмр(ѣ)тъ . връхоу гроба старча . се же в҅́се бы(с).не ꙗ́ко дш꙯ѫ словеснѫ имѧщоу . нѫ ꙗко бо꙯у хотѧщоу славѧщимъ е́́го . прославити не тъкм҅́о вь жити семъ . нѫ и̇ по см꙯рти покаꙁати намъ . [к]аково повинованиѥ̇̇ и покорениѥ̇ . имѣхѫ(т) (ѕвѣриѥ̇̇) кь а̇дамоу пръвомоу члк꙯оу . прѣдѣ (33а) доу наше̇мꙋ . прѣж(д)е прѣслꙋшани́а́ е̇го ꙁаповѣди бж꙯и̇ѩ́ . є̇же вь породѣ пищѫ . и̇́́ то-гда братиа́́ и̇ ѡ́ци꙯ . прославишѫ ба꙯ . ѡ сем(ъ) чюдеси . И погребошѫ льва пострань гроба старч҅́́а . Боу꙯ же нашемоу слава . вь вѣкьи.

Препис: 

Севастиянов сборник, Сев. ІІ.41 /М. 1467, сбирка на П. Севастиянов, РГБ-Москва, началото на ХІV век, среднобългарски език и правопис, л.30б-33а

Транскрипция: 
Симеон Стефанов