You are here

Класификация, типология и каталогизация на някои типове сборници в балканската славянска ръкописна традиция

TitleКласификация, типология и каталогизация на някои типове сборници в балканската славянска ръкописна традиция
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1985
AuthorsИванова, К
Book TitleСлавянска палеография и дипломатика
Volume2
Pagination173-182
City София
Citation KeyИванова1985д