You are here

Athanasius of Alexandria. Oratio II Contra Arianos. The Old Slavonic Text and English Translation

TitleAthanasius of Alexandria. Oratio II Contra Arianos. The Old Slavonic Text and English Translation
Publication TypeBook
Year of Publication2019
AuthorsLytvynenko, V
Series TitlePatrologia Orientalis
Volume56
Series Volume248
PublisherBrepols
Citation KeyLytvynenko2019