You are here

Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.

TitleСлужби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2016
AuthorsСтанкова, Р
Book TitleVis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката
Pagination654-667
City София
Citation KeyСтанкова2016