You are here

Книга Откровение на св. Йоан Богослов в Кирило-Методиевската книжовна традиция. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

TitleКнига Откровение на св. Йоан Богослов в Кирило-Методиевската книжовна традиция. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Publication TypeThesis
Year of Publication2007
AuthorsТрифонова, И
CityСофия
Citation KeyТрифонова2007