You are here

Biblio

Export 4 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Димитрова, Анета  [Clear All Filters]
2011
Димитрова, Анета. 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–93.
2005
Димитрова, Анета. 2005. Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–83.