You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Гливинска, Вера  [Clear All Filters]
1983
Гливинска, Вера. 1983. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics VІІІ. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–18.
1978
Гливинска, Вера. 1978. За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–34.