You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Заимов, Йордан  [Clear All Filters]
1983
Заимов, Йордан. 1983. За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–57.
Й. Заимов: Увод и коментар на старобългарския текстМ. Капалдо: Подбор и коментар на гръцкия текст
1982
Й. Заимов: Увод и коментар на старобългарския текст.М. Капалдо: Подбор и коментар на гръцкия текст.
1960
Заимов, Йордан. 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. In , Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски, 415–419. (Езиковедско-Етнографски Изследвания В Памет На Академик Стоян Романски). София: БАН.