You are here

Biblio

Export 10 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is химнография  [Clear All Filters]
2002
Попов, Г.. (2002). Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров (pp. 15–24). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
1989
Попов, Г.. (1989). Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади (Vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум). София: БАН.
1985
Попов, Г.. (1985). Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии (Vol. 2). София: БАН.