You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
0
Макарий, митрополит. Великия Минеи Четии, собранныя всероссийским митрополитом Макарием. Памятники славяно-русской письменности. Санкт Петербург ; Москва: Археографическая коммиссия.
1868-1917
Дюнан, Ж. - Ф., & Пишона, П.. Глоса. In Римско право. Речник на основните термини (pp. 96-97). София.
Радојичић, Ђ.. Григоровичева ирмологиjа. Jужнословенски филолог, 22(1-4), 264-268.
Спространов, Е.. Народни лековници. In Сборник за народни умотворения и книжнина (Vol. 22-23). София.
Велчева, Б.. Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна (Vol. 1-20, p. 80). София: Народна просвета.
Иванова, В.. Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт, 7, 319-321.