You are here

Biblio

Export 7215 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
0
Макарий, митрополит (ed.).. Великия Минеи Четии, собранныя всероссийским митрополитом Макарием. (ed.)митрополит Макарий. Памятники славяно-русской письменности. (Памятники Славяно-Русской Письменности). Санкт Петербург ; Москва: Археографическая коммиссия.
1868-1917
Дюнан, Ж-Ф & П Пишона. Глоса. In , Римско право. Речник на основните термини, 96-97. (Римско Право. Речник На Основните Термини). София.
Радојичић, Ђ.. Григоровичева ирмологиjа. Jужнословенски филолог 22(1-4). (Jужнословенски Филолог). 264-268.
Спространов, Е. Народни лековници. In , Сборник за народни умотворения и книжнина, vol. 22-23. (Сборник За Народни Умотворения И Книжнина). София.
Велчева, Боряна. Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна. 20 vol. (Родна Реч Омайна). София: Народна просвета.
Иванова, Вера. Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7. (Известия На Българския Археологически Институт). 319-321.
Чифлянов, Благой. Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.