You are here

Biblio

Export 7354 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Ш
Широкова, Александра. 1990. Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 292–298.
Шин, Уте. 1998. Наблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 12–26.
Шимански, Тадеуш. 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–58.
Шимански, Мачей. 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–24.
Шима, Павел. 1980. Значение среднеболгарских рукописей Словакии для палеославистики. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 30–33.
Шик, Иванка П. 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–14.
Шиваров, Николай. 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In , Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова, 83–110. (Медиевистика И Културна Антропология. Сборник В Чест На 40-Годишната Творческа Дейност На Проф. Донка Петканова). София: Мнемозина.
Шиваров, Николай. 1976. Литературните жанрове в Стария завет. С оглед на екзегетическото изследване. Годишник на Духовната академия 23 (XLIX). (Годишник На Духовната Академия). 43–169.
Шиваров, Николай. 2002. Есхатологични представи в старобългарски писмени творения в края на първото хилядолетие. In , Средновековна християнска Европа: ценност, традиции, общуване, 291-304. (Средновековна Християнска Европа: Ценност, Традиции, Общуване).
Шиваров, Николай. 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–95.
Шиваров, Николай. 2005. Херменевтика на Стария завет. София: Нов български университет.
Шевчук, О. П. 2002. Пролог {XIII} в. (РГАДА. Тип. 156) — древнейшая псковская рукопись. Древняя Русь: Вопросы медиевистики 3. (Древняя Русь: Вопросы Медиевистики). 79–87.
Шевченко, Максим. 2009. Религиозная журналистика: типы, принципы и проблемы институционализации. Православие и мир: Ежедневное интернет СМИ. (Православие И Мир: Ежедневное Интернет Сми). http://www.pravmir.ru/religioznaya-zhurnalistika-tipy-principy-i-problemy-institucionalizacii/.
Шверчек, Лидия. 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 94–95.
Шверчек, Лидия. 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–15.
Шверчек, Лидия. 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–15.
Шварц, Искра. 1997. Походите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на {ХVII} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 94–102.
Шварц, Искра. 1997. Походите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на ХVII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 94–102.