You are here

Походите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на {ХVII} век

TitleПоходите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на {ХVII} век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsШварц, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Pagination94–102
Citation KeyШварц1997