You are here

Фотокопията и микрофилмите от преписите на Пространното житие на св. Константин-Кирил в Научния архив на БАН в София

TitleФотокопията и микрофилмите от преписите на Пространното житие на св. Константин-Кирил в Научния архив на БАН в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsИванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Pagination34–61
Citation KeyИванова2002a