You are here

Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието

TitleЕзиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsДимитрова, С
JournalГодишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies
Volume98
Citation KeyДимитрова2013