You are here

Повърхнинна и дълбинна структура на невербалния език

TitleПовърхнинна и дълбинна структура на невербалния език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsМолхова, Г
JournalПроблеми на социолингвистиката
Volume6
Pagination222 – 224
Citation KeyМолхова1999