You are here

Фраземи с компонент числително име в българската фразеология

TitleФраземи с компонент числително име в българската фразеология
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsВътов, В
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination91–98
Citation KeyВътов2013