You are here

За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХІІІ –началото на {ХІV} век

TitleЗа някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХІІІ –началото на {ХІV} век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsТончева, Х
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Pagination45–56
Citation KeyТончева1995